Stretch Marks Removal How To Get Rid Of Stretch Marks Stretch Mark Cream How to Get Rid of Acne Scars How to Get Rid of Acne Home Remedies For Acne How to Get Rid of Blackheads
home register new and event article board download site map contact
ความเป็นมาของกลุ่มชาวพุทธ ๒๕๕๒
เริ่มจากการรวมกลุ่มชาวพุทธกลุ่มหนึ่งที่มองเห็นประเด็นว่า “คนไทยส่วนใหญ่...เป็นคนพุทธแต่ในนามหรือในทะเบียนบ้านเท่านั้น” ซึ่งหลักธรรมนั้นมีอยู่มากมายอยู่แล้วแต่การจะเข้าถึงหลักธรรมในแต่ละข้อนั้นบุคคลที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับพุทธศาสนามองเป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องที่คนแก่เท่านั้นที่จะปฏิบัติ กลายเป็นภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาว่าจะต้องอยู่กับคนแก่ และคนในปัจจุบันมองเป็นเรื่องไม่จำเป็น นำไปสู่การละทิ้งต่อพระพุทธศาสนาซึ่งเราศรัทธาถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ อันเป็นวิถีแห่งความดีงาม การเพิกเฉยเหล่านี้ (คนไทยไกลวัด) ทำให้เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย ทั้งคนไทยขาดความสุขสงบทางจิตใจ ศีลธรรม จริยธรรม เสื่อมทราม ซึ่งเราได้ประจักษ์อยู่แล้วในทุกวันนี้

จึงได้มองเห็นว่าคนพุทธควรมีหลักปฏิบัติตนร่วมกัน และเห็นว่าเรื่อง “หลักชาวพุทธ” ๕ หลักการ ๑๒ ปฏิบัติการนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยาก และไม่ไกลตัวจนเกินไป สามารถทำได้ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อเติมเต็มส่วนบกพร่องของชีวิตคนในสังคมปัจจุบันได้ และยังมองเห็นว่า เป็นการฝึกตนขั้นพื้นฐานจะเพื่อที่พัฒนาตนในขั้นต่อ ๆ ไป จึงเป็นที่มาของการรวมกลุ่มเพื่อทำการเผยแผ่สู่สาธารณชน และได้ตั้งชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มชาวพุทธ ๒๕๕๒” ประกอบด้วยชาวพุทธจากหลากหลายสาขาอาชีพ มีพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพเป็นผู้ให้คำปรึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้

  รายนามกลุ่มชาวพุทธ ๒๕๕๒  
(กลุ่มทำงานระยะเริ่มต้น)

พระสงฆ์ที่ปรึกษา    
๑. พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (อินศร  จินฺตาปญฺโญ)  
๒. พระมหาพงศ์นรินทร์ ิตวํโส  
๓. พระการุณย์ กุสลนนฺโท  
๔. พระชัยยศ พุทฺธิวโร

 
กลุ่มชาวพุทธ    
๑. หม่อมหลวงอนงค์ (ชุมสาย) นิลอุบล
๒. อาจารย์นิศา เชนะกุล
๓. ดร.ประเทศ สูตะบุตร
๔. หม่อมหลวงพูนแสง สูตะบุตร
๕. ศาสตราจารย์ ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์
๖. ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) สุมน อมรวิวัฒน์
๗. พล.ท.หญิง ภัทราวรรณ ตระกูลทอง
๘. คุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์
๙. รองศาสตราจารย์วารินทร์ มาศกุล
๑๐. รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม
๑๑. นายแพทย์โรจน์รุ่ง สุวรรณสุทธิ
๑๒. หม่อมหลวงจารุวัฒนา (ไชยันต์) ชินธรรมมิตร
๑๓. หม่อมหลวงวราภา (เกษมศรี) อุกฤษณ์
๑๔. หม่อมหลวงผกามาลย์ เกษมศรี
๑๕. คุณทิพย์วิภา สุวรรณรัฐ
๑๖. ดร.อรทัย มูลคำ
๑๗. ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข
๑๘. คุณโฉมฉาย เหล่าสุนทร
๑๙. คุณสุปรียา บุณยเกตุ
๒๐. คุณปานทิพย์ ควรทรงธรรม
๒๑. คุณอัจฉรา สมบูรณ์
๒๒. คุณสุนิสา ชื่นเจริญสุข
๒๓. คุณอโณทัย อัศวโกวิทธำรง
๒๔. คุณกัญ ศรีวิชชุพงษ์
๒๕. คุณนาฐยา เนตรรัตน์
๒๖. คุณอนุรักษ์ จตุรงค์ล้ำเลิศ
๒๗. คุณบดินทร์ กำจัดภัย
๒๘. คุณปานดวงใจ แช่มบาง
๒๙. คุณทองสุข ช่างวิชชุการ
๓๐. คุณบุญชัย โกศลกิจจาวงศ์
๓๑. คุณอนินทิตา โปษะกฤษณะ
๓๒. คุณรัศมีเดือน แย้มมิตรพันธ์
๓๓. คุณขวัญ มีนะกนิษฐ
๓๔. คุณพลอย โปษะกฤษณะ
๓๕. คุณสุชีรา ทรงลำเจียก
๓๖. คุณฤทธิพันธ์ ยวงอู
ภารกิจ

ท่านกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จะมีพุทธศาสนิกชนไทยสักกี่คน ที่มีความเข้าใจและสามารถดำเนินชีวิตของตนเองในฐานะชาวพุทธที่แท้ ?

กลุ่มชาวพุทธ ๒๕๕๒ ก่อตั้งโดยพุทธศาสนิกชน จากหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งมีเจตนาร่วมกัน ในอันที่จะนำคุณค่าแห่งพระรัตนตรัยลงสู่ชีวิต ให้เป็นวิถีชีวิตและเป็นวัฒนธรรมของชาติ มาทำภารกิจช่วยกันในรูปของสังฆะจัดภารกิจของหมู่ชนเป็น ๔ กลุ่มดังนี้ิ

๑.  กลุ่มโรงเรียนวิถีพุทธ
-ถ่ายทอดตรงไปสู่เด็ก สร้างผู้ใหญ่ในอนาคตสืบทอด

๒.  กลุ่มองค์กร / สถาบัน / ชุมชน / ผู้ที่ศรัทธาและรู้คุณค่าของพระพุทธศาสนา
-เชิญผู้แทน ขยายแผ่กันภายในกลุ่มได้เองทันที

๓.  กลุ่มภาครัฐบาล ซึ่งเป็นภาพใหญ่อันจะขับเคลื่อนคุณความดี ความมั่นคง สันติสุขภายในประเทศ ให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ขัด
ต่อศาสนาใด

๔.  สื่อ
-ส่ง “หลักชาวพุทธ” ไปให้ถึงมือประชาชน
-ผ่านสื่อ
-สร้างกระแสที่ดี
-ให้ภาพ / คำนิยามที่ดีให้เกิด

วัตถุประสงค์

“หาอะไรดี ๆ ให้ชีวิต” นำหลักชาวพุทธ ไปให้ถึงมือคนไทยทั้งมวล (เผยแผ่ / รณรงค์) นำให้เกิดการปฏิบัติ...ในหมู่ชน ๔ กลุ่มข้างต้น

๑. เพื่อให้คนดีขึ้น และสังคมดีขึ้นตาม
ก. โดยการนำวัฒนธรรมการเผยแผ่อย่างคนพุทธ กลับมาสู่สังคมไทยให้เกิดการปฏิบัติได้จริงและจริงจังเป็นภูมิธรรมขั้นพื้นฐาน
ข. กิจกรรมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม การกินโต๊ะจีน บวชพระกินเหล้าจะค่อย ๆ เบาลงไป

๒. สร้างเอกลักษณ์ ภาพพจน์ “ชาวพุทธ” ขึ้นจนปรากฎ อัตลักษณ์ เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามขึ้น

๓. ความสุขของผู้มาทำงาน “พุทธ” เป็นความสุขที่แท้ (สนุก)

๔. สมาชิก ที่มาร่วมกลุ่ม เป็นพลังร่วมกันในลักษณะงานบุญ (Event) เรียนรู้พัฒนาตน (สืบต่อ) จนให้สังคมรู้จักผิดชอบชั่วดี

๕. ในหลักศาสนาพุทธ คนไทยเป็นคนพุทธ ๙๐ % สังคม มีความสุข สงบ เข็มแข็ง และมีปัญญา หรือ “อาณาจักรแห่งปัญญา
และสามัคคี”

หน้าบ้าน l สมัครสมาชิก l ความเป็นมา / สาระ l ข่าวและเหตุการณ์ l ภูมิธรรมพื้นฐาน l เสวนา l ภูมิปัญญา l แผนผังเว็บ l เยี่ยมเยียน โรงเรียนสยามสามไตร
Copyright © 2009 Chobuddha.com All Rights Reserved.